Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond

  • Saue vald on keskkonnasõbralik ja kaasaegsetele energiasäästu lahendustele orienteeritud omavalitsus. Avalikus kasutuses hoonetes eelistame võimalusel alati madala energiavajadusega
  • Peame oluliseks vähendada sõltuvust ühest kütteliigist, toetades asumite kaugküttesüsteemides (eelkõige Saue linnas) kohalike biokütustega töötavate ja odavamate tehnoloogiate kasutusele võttu.
  • Rekonstrueerime vee- ja kanalisatsiooni ning sadeveesüsteeme probleemsetes piirkondades, rajame sobivusel kohalikud puhastid või loome purgimisvõimalused. Investeeringutoetuse saamisel rekonstrueeritakse ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk esimesel võimalusel Turba alevikus ja Laitse ning Ruila piirkonnas (ÜVK arengukava kohaselt).
  • Puhastame vallas asuvate avalike veekogude kaldad ning ehitame välja puhkealad tiheasulates, kus on looduslikud eeldused jalutus- ja terviseradade tekkeks (Pääsküla jõgi, Turba tiik, Allika tiik ja Maidla paisjärv).
  • Rajame avalikku ruumi uusi parke ning arendame välja puhkealade võrgu.
  • Toetame mänguväljakute loomist igas külas ja spordiplatside väljaarendamist või kaasajastamist vähemalt teenusekeskuse tasandil.
  • Aitame kaasa naabrivalve piirkondade tekkele. Tagame turvapatrullide teenuse jätkumise.
  • Toetame ja väärtustame Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevust Eesti kaitsevõime tugevdamisel. Teeme tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ja vabatahtlike päästjatega.
  • Toetame valla korteriühistuid hoovide korrastamisel ja elukeskkonna parandamisel.

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond