Haridus ja noorsootöö, huviharidus

 • Tagame alates 3. eluaastast kõigile eelkooliealistele lastele lasteaiakoha kodulähedases lasteaias.
 • Ehitame Kotka tee piirkonda vähemalt 4-rühmalise lasteaia. Ehitame uue 4-rühmalise Riisipere lasteaia
 • Rekonstrueerime Ääsmäe lasteaia energiatõhusaks. Ehitame Laitse Kirsiaia lasteaiale neljanda rühmaruumi.
 • Toetame eralastehoidu toimimist sõimeealistele lastele teenuse pakkumiseks vallapoolse toetusega vähemalt 280 EUR kuus lapse kohta. Maksame igale 1,5 – 7-aastasele koolieelikule, kes ei käi üheski lasteasutuses, koduse lapse toetust vähemalt 128 EUR kuus.
 • Kolme- ja enamalapseliste perede lastele tagame tasuta lasteaiakoha.
 • Toetame majandusraskustes peresid, võimaldades tasuta lasteaiakoha ja söögi lasteaias.
 • Kõik praegused põhikoolid jätkavad tööd. Tagame õpetajatele konkurentsivõimelise palga ja koolidele motiveeritud aineõpetajad. Tagame haridusasutustes kaasaegsed töö- ja õppevahendid.
 • Ehitame Laagri-Veskimöldre piirkonda uue kolme paralleelklassiga põhikooli ja hiljemalt 2019. aastaks spordisaal. Jätkame Ruila, Turba ja Kernu põhikoolide ehitus- ja arendustöid. Ehitame valmis Ääsmäe Põhikooli.
 • Tagame erivajadustega lastele võimalused hariduse omandamiseks. Lapsekeskse arengu soodustamiseks loome hariduslike tugiteenuste üksuse, kus tegutsevad sotsiaalpedagoogid, logopeedid, nõustajad.
 • Toetame erakoolides õppivaid lapsi läbi erakoolitoetuse, võimaldamaks omandada sobivaimat ja parimat haridust.
 • Pooldame valla koolides loomingulistes ainetes (kunst, muusika, kehaline kasvatus) arvestusliku (mittenumbrilise) hindamise sisseviimist.
 • Kindlustame tasuta koolilõuna nii vallas kui ka vallast väljaspool õppivatele kõigile põhikooli õpilastele, kelle alaline elukoht on Saue vallas.
 • Tagame haldusvaldkonna tugiteenused, et haridusasutuste juhid saaksid pühenduda koolis ja lasteaias ennekõike õppetöö korraldamisele.
 • Jätkame läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks Saue valda ning haridusvõrgustiku korrastamist 2023. aastaks kõiki osapooli rahuldaval viisil.
 • Tagame kodulähedase põhihariduse ning kvaliteetse gümnaasiumihariduse võimalikult paljudele valla noortele.
 • Toetame Saue linna muusikakooli baasil muusikalist eriharidust andva gümnaasiumiharu väljaarendamist kokkuleppel Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
 • Igas halduskeskuses on noorsootöötaja. Kaasame noori neid puudutavate küsimuste lahendamisel ning toetame noorte initsiatiivi nende ühistes ettevõtmistes. Toetame Saue noortekeskuse kujunemist ülevallaliseks noorsootöövõrgustiku kompetentsikeskuseks.
 • Pakume kaasaegset tehnika- ja IT-alast haridust alates lasteaiast ning toetame valla haridusasutustes digipädevuste juurutamist õppekavadesse.
 • Lähtume põhimõttest, et iga põhikooli juures peavad tegutsema vähemalt mõned tasuta huviringid, mille kaudu soodustatakse rahvuskultuuri säilimist ja arengut.
 • Toetame Saue linna ja Laagri munitsipaalhuvikoolide jätkamist, laste õppimist erahuvikoolides ja Tallinna munitsipaalhuvikoolides, Saue Muusikakooli ja Muusikaseltsi Nissi Trollid tegevust.

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond