Sotsiaalteenused ja tervishoid

  • Väärtustame perekonda kui esmast sotsiaalse turvalisuse tagajat.
  • Väärtustame paljulapselisi peresid ja hoiame ära nende majanduslikesse raskustesse sattumise.
  • Ehitame välja esmatasandi tervisekeskused (perearstikeskused) Saue linnas ja Laagris ning loome eeldused nende baasil mitmekülgsete tervishoiuteenuste pakkumiseks (apteek, hambaravi, ämmaemand, koduõendus, füsioteraapiateenused).
  • Toetame perearsti/pereõe teenuste kättesaadavuse parandamist halduskeskuse tasandil uute tervisekeskuste toel.
  • Toetame eakate ja puudega inimeste hoolekandeteenuseid. Toetame eriti puudega laste mitmekülgset arengut ja soodustame sellega lastevanemate jätkuva püsimise tööturul.
  • Toetame erivajadustega inimeste aktiveerimist, kaasamist tööturule ja haridussüsteemi.
  • Pakume kaasaegseid sotsiaalkortereid ja munitsipaaleluasemeid
  • Tagame sotsiaaltoetuste maksmise vastavalt ühinemislepingus sätestatule.
  • Tagame erivajadusega laste varajase märkamise ja toetussüsteemi soodustamaks nende võimetele vastava hariduse omandamist.
  • Tagame Haiba lastekodu järjepidevuse.

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond