Teed, transport, side

 • Seisame hea valda läbivate magistraalteede hea seisukorra, loogilise planeerimise ja ümberehituse eest, et oleks tagatud hästitoimivad liikluslahendused.
 • Parandame äärealade ja hajakülade seotust lähimate tõmbekeskustega paremate kergliiklemisvõimaluste loomise kaudu. Rajame Riisipere alevikku kergliiklustee. Kavandame ja ehitame sobilikud kergliiklusteed jalgrattaga, ratastoolidega ning lapsevankriga liikujatele. Lähtume avaliku ruumi kujundamisel eesmärgist tagada ohutu ja mugav kasutus ning võrdne kõikidele inimestele ja vanusegruppidele, sh neile, kes on piiratud toimetuleku ja liikumisvõimega.
 • Investeerime kergliiklejate ohutusse, sh toetame jalakäijate tunnelite rajamist ohtlikesse kohtadesse (sh Kotka tee ja Instituudi tee ristmikule, Pärnu mnt ja Tallinna ringtee Kanama liiklussõlme piirkonda).
 • Ehitame koostöös Maanteeametiga ühendustee Saue linnast Topi ristmiku kaudu Laagrisse.
 • Toetame Riisipere-Turba raudteelõigu rajamist ja rongiliikluse taastamist koostöös eraettevõtjate ning riigiga ning Välja elurajooni juurde raudteepeatuse rajamist.
 • Kaasajastame Pärnasalu ja Vana-Keila maantee ristmiku Saue linnas muutes liiklemise ohutumaks. Rekonstrueerime ja haljastame peatänavale kohaselt Tule tänava.
 • Pöörame enam tähelepanu elamispiirkondade, asulate ning endiste aiandusühistute alade (nt Laitse, Maidla) ühendusteede ja siseteede tolmuvabaks ehitamisele.
 • Ühistranspordi prioriteetseks valdkonnaks on eri transpordiliikide sidumine võrgustikku „pargi ja sõida“ lahenduste ja etteveoliinide kaudu. Vallaelanik peab pääsema mugavalt keskusesse ja pealinna maksimaalselt ühe ümberistumise ja ühe piletiga.
 • Tagame tasuta rongiliikluse vallaelanikele valla kõikide rongijaamade vahel.
 • Tagame vallaelanikele tasuta bussisõidu valla õpilasliinidel.
 • Toetame mõistliku hinnaga iga inimeseni jõudva ülikiire interneti taristu rajamist.

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond