Valla juhtimine

 • Vallavalitsuse ja volikogu suhtlemine vallakodanikega on sõbralik ja avatud. Vallaametnik on asjatundlik ja koostööaldis.
 • Juhtimisel on esmatähtis kõigi piirkondade tasakaalustatud areng ja teenuste kättesaadavus nii väikekülades kui keskustes.
 • Saue linna kui keskuse rolli esile toomiseks ehitame esmajärjekorras valmis uue vallamaja.
 • Toetame kaugtöö võimaluste rakendamist, tagades samaaegselt elanikele teenuse parema kättesaadavuse ja ametnikele võimalikult vähese ajakulu töö ja kodu vahel liikumisel.
 • Käesoleva valitsemiskava alusel on valimisliidu Koostöö-Meie Vald vallavanema kandidaat Andres Laisk, kes on tõestanud end võimeka juhina ning kelle juhtimisel on tänane Saue vald teinud läbi suure arengu.

Valla finantsjuhtimine

 • Eelarveprotsessis rakendame kaasamist ja tänastele keskustele täiendava eelarve-autonoomia võimaldamist. Toetame kogukonnakeskuste eelarvelist iseseisvust.
 • Hoiame valla rahaasjad korras. Meil on erialase hariduse ja pikaajalise eduka omavalitsuskogemusega juhid.
 • Investeerime julgelt, toetudes tugevale eelarvele, kuid ebamõistlikke riske võtmata.

Valla arengumudel, koostöö ja kaasamine

 • Vald peab arenema terviklikult ja tasakaalustatult, ühtegi huvigruppi eelistamata. Keskendume uue väärtuse loomisele.
 • Valla areng toetub alati kaasavalt väljatöötatud strateegiadokumentidele.
 • Kaasame piirkondlikke ühinguid kui kogukondade esindusi ning nende juhte kohaliku elu küsimuste lahendamisel.
 • Teeme valla ettevõtjatele atraktiivsemaks, et tõsta elatustaset ja tuua elanikeni rohkem teenuseid.
 • Väärtustame püsivat ideekorjet ja ettepanekute sisulist arutelu.

Planeerimine, ehitus ja maakorraldus

 • Koostame valla territooriumi hõlmava uue üldplaneeringu, mis arvestab piirkondade eripärasid.
 • Loome Saue linna keskusala arengukava järgmiseks 25 aastaks, kavandades linna arengusuunad praegusel territooriumil ning laienemise tänastest piiridest väljapoole.
 • Koostame ühiselt naaberomavalitsustega valla liikuvuskava, mis on aluseks inimeste liikumise (sh ühistranspordi ja kergliikluse) otstarbekal ja säästlikul planeerimisel.
 • Loome eeldused mõnusate elukeskkondade Ehitusõiguste andmisel arvestame üldplaneeringut. Tagame arenduspiirkondades ühiskondlike ehitiste ja avaliku ruumi, sh. haljastuse planeerimise ja väljaehitamise.
 • Toetame arendustegevuse suunamist väljakujunenud infrastruktuuriga

Lae alla meie programm PDF-na

Vali valdkond, mis huvi pakub:

Valla juhtimine   Teed, transport, side   Elu- ja looduskeskkond, keskkonnahoid, turvaline elukeskkond   Haridus ja noorsootöö, huviharidus   Kultuur, sport ja vaba aeg   Sotsiaalteenused ja tervishoid   Ettevõtlus, turism ja tööhõive   E-teenused ja infoühiskond