Allolev tekst on aluspõhjaks, kuhu oleme pannud kirja valimisliidu nägemuse, kuidas ja kuhu võiks Saue vald edasi areneda järgmise 4 aasta jooksul. Kuid siinkohal palume me Sinu abi, et kokku panna dokument, mis kajastaks kõigi vallaelanike nägemust valla tulevikust.

Kui soovid aidata, siis tutvu allpool oleva dokumendi sisuga ja kui sulle tundub, et mõni teema, mis vääriks tähelepanu on puudu või mõni ebaoluline idee on liiga suurt kajastust saanud, siis anna sellest teada kas privaatse kirjaga info@koostoo.ee või postita oma mõtted meie Facebooki lehele, et saaksime üheskoos leida parima lahenduse just sinu jaoks olulistele probleemidele.

Aga siinkohal palume kõigil ka arvesse võtta, et kuigi me kõik tahaksime lahendada paljud probleemid juba täna, siis paratamatult peame siiski arvesse võtma ka neid piiranguid, mida meie kõige piiratumad ressursid – aeg ja rahakott – meile seavad.  Aga kindlasti saame lubada, et ükski ettepanek ei jää tähelepanuta ja võibolla ühise diskussiooniga leiame lahenduse, mida esmapilgul ei oskakski näha.

Usume sellesse, et lubadusi tuleb pidada. Parem lubada ausalt ja vähem, kui kuulutada suurelt seda, mida tegelikult täita ei saa.

SAUE VALLA VALIMISLIIDU „KOOSTÖÖ“
Programmilised seisukohad 2013 a. kohalikel valimistel ning Valitsemiskava perioodiks 2013 – 2017

Saue vald, 08, august 2013.a.

Käesolev dokument kajastab valimisliidu Koostöö valimisnimekirjades 18.10.2013.a. kohalike omavalitsuste valimistel Saue valla (edaspidi „vald”) volikokku kandideerivate isikute (edaspidi liikmed) arusaama valla juhtimise põhiseisukohtadest ning peamisi tegevussuundasid perioodiks 2013 – 2017. Kava on koostatud eesmärgiga tagada kandideerijate ühine arusaam valla juhtimisest ning valla valitsemist suunavatest prioriteetidest kuni järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni.

Kõige üldisemas plaanis soovime me näha oma valla üle rõõmu tundvat ja kodukohateadlikku sauevallakat, kes võib oma koduvalla juhtimise üle alati uhke olla. Selle aluseks on volikogu ja vallavalitsuse liikmete isetu pühendumine elu paremaks korraldamiseks vallas tervikuna. Oma parimaid oskusi ja teadmisi ära kasutades peaks see tulemusena päädima vallalt eeldatavate avalike teenuste hea kättesaadavusega nii valla tiheasumites Laagris ja selle ümbruses, kui valla äärealade arengukavajärgsetes tõmbekeskustes. Vallavalitsus on meie nägemuses kompetentsikeskus ja sõbralik abikäsi, kus mõeldakse kaasa ja otsitakse parimaid võimalikke seaduslikke lahendusi. Samas anname endale aru, et igale probleemile ei ole lahendust ja vallavalitsus suudab konstruktiivsete tulemusteni jõuda alati teatud üldistusastet ja enamuse huvi silmas pidades.

Neid eesmärke silmas pidades on valimisliidu ja tulevase volikogu liikmed võtnud nõuks valitseda koostöös kõik neli aastat ja kokku leppinud alljärgnevates poliitilistes ja Saue valla elu edendamiseks vajalikes ülesannetes ja põhimõtetes ning annavad endast parima nende koostöös ellu viimiseks:

1. VALLA JUHTIMINE

1.1. Liikmed on seisukohal, et valla juhtimine on Koostöö valitsemise ajal alates 2009 aastast ühiselt koalitsiooniga kandnud õigeid strateegilisi eesmärke ja olnud suunatud Saue valla arengu tagamisele, pädevate otsuste tegemistele ning nende alusel tegevuste ellu viimisele ning probleemide lahendamisele.
1.2. Liikmed on ühel meelel, et otsuste langetamine vallas on toimunud arengukava kohaselt, süsteemselt ja jätkusuutlikult ning seda on kavas jätkata. Senisest enam soovitakse kaasata erinevaid huvigruppe valla arengukava täiendamisel ning parandada arengukavas sotsiaal-, hariduse ja kultuurivaldkonna arengusuundade kajastamist lähtudes uutest arenguperspektiividest muutunud majanduskeskkonnas.
1.3. Vallavalitsuse ja volikogu suhtlemine vallakodanikega saab olema jätkuvalt sõbralik ja avatud, mida toetab pidev organisatsioonikultuuri arendamine.
1.4. Kasutame maksimaalselt Euroopa Liidu ja teiste fondide toetusi valla arendamiseks pidades silmas EL-i uut programmiperioodi ja rahastamisvõimalusi aastatel 2014 – 2020 luues selleks vajadusel projektijuhi ametikoha ja kaasates vajaliku kompetentsiga inimesi.
1.5. Tänapäevaste e-lahenduste kasutusele võtmiseks pingutame senisest enam, sest eesmärk on teha asjaajamise vallas lihtsaks, kiireks ja jälgitavaks. Senised suuremahulised riiklikult toetatud projektid ei ole ennast sageli õigustanud, mistõttu kavatseme tõsisemalt osaleda protsessides juba algfaasis ning vajadusel ja õigustatult asuda juurutama uuesti iseseisvaid lahendusi.
1.6. Ametikohad ning neid täitvad osapooled volikogus, sh. volikogu komisjonides ning valla poolt omatavate ja juhitavate ettevõtete nõukogudes lepitakse kokku koalitsioonileppes valimistulemustest lähtuvalt.
1.7. Valla hallatavate asutuste ning valla poolt omatavate ja juhitavate ettevõtete tegevjuhtkonnas muutusi ei planeerita. Vastavate otsuste tegemine on vallavanema pädevuses koostöös juhitava valdkonna abivallavanemaga.
1.8. Ametikohtade jaotusel vallavalitsuse palgalistel kohtadel lähtutakse esmajärjekorras ametikohta täitma valitava inimeste kompetentsidest, oskustest ja isikuomadustest. Pädevus vallavalitsuse tegevjuhtide meeskonna koostamisel ning vastavalt seadustele volikogule kinnitamiseks esitamisel on vallavanemal.
1.9. Võimalikel koalitsiooniläbirääkimistel eelistatakse koostööpartnereid, kellel on sarnane arusaam valla juhtimise strateegilistest lähtekohtadest ning sarnased üldised väärtushinnangud.
1.10. Käesoleva valitsemiskava alusel on Koostöö poolne vallavanema kandidaat Andres Laisk

2. VALLA FINANTSJUHTIMINE

2.1. Valla eelarvepoliitikas lähtutakse kehtivast eelarvestrateegiast, mida uuendatakse igaaastaselt vastavalt makromajandusliku keskkonna muutustele, valla eelarve tulubaasi arengutele ning Vabariigi valitsuse omavalitsuste finantseerimise küsimusi puudutavatele otsustele
2.2. Valla eelarveid koostatakse arvestusega, et igal juhul on tagatud eelarveperioodi positiivne tulem kooskõlas Kohalike Omavalitsuste Finantseerimise Seadusele (KOFS). Eesmärgiks on positiivne tulem keskmisena minimaalselt 10 % eelarve mahust, positiivsete arengute korral kuni 18 %
2.3. Positiivse tulemi arvelt tagatakse valla pikaajaline finantsvõimekus, luues eelduse vajadusel täiendavate võõrvahendite kaasamiseks investeerimiskava elu viimisel.
2.4. Alates 2017 peab eelarvetulem tagama eelarves reservide suurenemise
2.5. Valla vaba laenuvõimet kasutatakse maksimaalselt ära probleemsetes valdkondades investeeringute ellu viimiseks vastavalt arengukavale.

3. KOOSTÖÖ JA KAASAMINE

3.1. Tagame elanike kaasamise valimistevahelisel perioodil. Parandame infovahetust külavanematega ning väärtustame nende rolli kogukonna esindajatena.
3.2. Piirkondlikult olulist mõju omavate otsuste puhul küsime kohalike elanike arvamust ning kaasame kogukonna varases etapis protsessi.

3.3. Tunnustame piirkondlike ühinguid kui olulisi kogukonna koondajaid ja kohaliku elu küsimuste lahendamise asjatundlikke partnereid. Toetame sotsiaalset ettevõtlust ja kogukonnateenuseid ning mittetulundusühingute kaasamist avalike teenuste osutamisse.
3.4. Jagame ja arendame oma väärtusi ja teadmisi osaledes koostööprojektides naaberomavalitsustega ning partneritega.
3.5. Osaleme omavalituste rolli kujundamisel ja väärtustamisel, panustades aktiivselt koostöö ja ettepanekutega omavalitusliidu ning teiste ühisorganisatsioonide töösse.
3.6. Oleme professionaalne ja tulemusele orienteeritud koostööpartner ministeeriumitele ja riigiametitele nii seadusloomes kui ühishuvi projektide elluviimisel.
3.7. Teeme ettevõtjatega koostööd elukeskkonna parandamiseks ning teenuste kättesaadavuse suurendamiseks.
3.8. Otsime võimekaid arendajaid kehtestatud, „riiulis olevate“ aga piirkonna arenguhuvile vastavate planeeringute kvaliteetseks ellu viimiseks.
3.9. Oleme avatud ja aktiivsed koostööks erasektoriga avalike teenuste arendamisel.
3.10. Tagame valla poolse stipendiumi 3000 EUR aastas õpinguteks magistriõppes üliõpilasele, kes omandab avaliku teenuse kvaliteedi tõstmiseks olulist eriala ning sõlmib vallaga või valla arenguks strateegiliselt olulise ettevõttega vähemalt aastase töölepingu.

4. PLANEERIMINE, TEED JA TRANSPORT

4.1. Tagame, et ehitusõiguste andmine ja planeerimine arvestab maksimaalselt 2013 jaanuarist kehtima hakanud uut valla üldplaneeringut.
4.2. Varasematel perioodidel vastuvõetud ja kehtestatud, kuid elluviimata või puudulikult ellu viidud planeeringute osas otsime jõuliselt kompromisslahendusi, et tagada elukeskkond sellisena, nagu ta peaks olema mõeldud.
4.3. Tagame uutes planeeringutes lubatud ühiskondlike ehitiste ning haljastuse väljaehitamise. Sõlmime arendajatega vastavad lepingud ning kontrollime nende täitmist. Peame oluliseks külades ja asumites lastele ning noortele mängu- ja spordiväljakute ehitamist ja rekonstrueerimist.
4.4. Seisame hea nn TOP ristmiku ja Laagri ümbersõidu valmimise eest kuni Instituudi teeni, et kõigile piirkonna elanikele oleks tagatud loogilised ja hästitoimivad liikluslahendused.
4.5. Teostame Laagri keskuse planeeringu elukeskkonna läbimõeldud edasi arendamiseks. Viime läbi Laagri kooli naabruses asuva maa-ala detailplaneeringu, nähes sellel eelkõige avalikke teenuste pakkumisel olulist rolli valla pikaajalises arengus.
4.6. Avalike teenuste osutamiseks mittevajalikud võõrandamisväärtusega varad võõrandatakse läbi avaliku menetlusprotsessi vallale tulu teenimiseks.
4.7. Parandame äärealade ja hajakülade seotust lähimate tõmbekeskustega (Ääsmäe, Keila, Saue linn, Hüüru, Harku alevik, Laagri) paremate kergliiklemisvõimaluste loomise kaudu.
4.8. Ehitame vähemalt 4 km kergliiklusteid Saue vallas järgmise nelja aasta jooksul sh teeme koostööd Maanteeametiga riigiteede arenduste juures kergliikluse välja ehitamiseks.
4.9. Ehitame välja Instituudi tee äärse kergtee pikendades seda ühelt poolt Laagri alevikuni ning teisest otsast Harku metsani koos parkimisvõimaluse loomisega autodele. Peame läbirääkimisi Harku vallaga tee pikendamiseks koostöös Harku aleviku keskuseni
4.10. Ehitame välja kergtee Hüüru küla piires ohutuks liikumiseks ning koostöös maanteeametiga koostame projekti Vatsla ja Hüüru külade ühendamiseks kergteedega lähima tõmbekeskuseni Harku alevikus.
4.11. Ehtitame välja Ääsmäe “kergeteekolmnunrga”
4.12. Ehitame nelja aasta jooksul vähemalt 6 km vallas asuvaid teid ja tänavaid tolmuvabaks, sh Kotka tee, Välja tee, Altküla tee Ääsmäel. Teede ehitamine toimub lähtuvalt valla arengukavast, sh keskendume senistest enam elurajoonide ja asulate siseteede välja ehitamisele probleemsetes piirkondades ning endiste aiandusühistute aladele alates 2016 aastast.
4.13. Teeme koostööd Maanteeameti ja selle allüksustega riigiteede tolmuvabaks muutmisel ning talvise teehoolduse kvaliteetsel korraldamisel. Rekonstrueerime koostöös maanteeametiga Ääsmäe –Maidla vahelise Hageri maantee kruusatee lõigu mustkattega teeks
4.14. Ühistranspordi paremaks korraldamiseks teeme jätkuvalt koostööd naaberomavalitsustega ning Ühistranspordikeskusega. Prioriteetseks valdkonnaks on „pargi ja sõida“ lahenduste loomine raudteega külgnevatel aladel ning peamistes transpordikoridorides. Näeme vajadust ühistranspordi paremaks integreerimiseks. Selleks töötame läbi võimalused etteveoliinide käivitamiseks.

5. KESKKOND JA KEKKONNAHOID

5.1. Saue vald on keskkonnasõbralik ja kaasaegsetele energiasäästu lahendustele orienteeritud omavalitsus.
5.2. Teavitame Saue valla elanikke energiasäästu võimalustest. Nõustame korteriühistute liikmeid, ettevõtjaid ning vallakodanikke energiasäästu projektide koostamisel ja elluviimisel.
5.3. Uute avalikuks kasutuseks mõeldud hoonete ehitamisel eelistame võimalusel alati madala energiavajadusega lahendusi.
5.4. Otsime võimalusi rahvusvaheliste projektide kaudu Laagri piirkonda ligi-null-energia väikeasumi/elamupiirkonna rajamiseks, mis koos säästvate transpordi ja infrastruktuuri lahendustega oleks tervikkontseptsioonina eeskujuks tuleviku elukeskkonna loomisel pealinna tagamaadel.
5.5. Peame oluliseks vähendada sõltuvust ühest kütteliigist, toetades asumite kaugküttesüsteemides paralleelselt olemasolevatega kohalike biokütustega töötavate tehnoloogiate kasutusele võttu. Toetame bioenergia arendusprojekte asumitele, koolidele, lasteaedadele koostöös erasektoriga.
5.6. Jätkame töid ja investeeringuid valla tihehoonestusalade varustamiseks kvaliteetsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega. Rekonstrueerime Laagri ja Ääsmäe vee- ja kanalisatsiooni ning sadevee süsteemid. Investeeringutoetuse saamisel laiendatakse ühisvee ja kanalisatsioonivõrku esmajärjekorras Vatsla aiandusühistute piirkonda.
5.7. Jätkame tööd väikeasumite ajalooliselt tekkinud vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamisel, näiteks Valingu ja Kiia piirkondades, Aila külas, Vatsla küla endiste aiandusühistute aladel, leides piirkonna asustustihedusele vastavaid optimaalseid lahendusi ja tagades nende töökindluse.
5.8. Puhastame jõgede kaldad ning ehitame välja puhkealad tiheasulates, kus on looduslikud eeldused jalutusradade tekkeks.
5.9. Rajame uut haljastust avalikku ruumi ning arendame välja avalikud puhkealad. Ehitame Maidla veehoidla juures välja avalikult kasutatava ranna ja puhkeala.
5.10. Ehitame tervisespordi soodustamiseks välja Ääsmäe kergteekolmnurga koos tervisespordi rajatistega.
5.11. Toetame mängu- ja spordiplatside loomist igas valla külas. Ehitame avaliku mängu- ja spordiplatsi Nõlvaku piirkonda
5.12. Aitame kaasa naabrivalve piirkondade tekkele. Paigaldame Laagri piirkonda videovalve. Panustame sellega kuriteoennetusega seotud tegevustesse ning turvalise elukeskkonna loomisse.

6. HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ; KULTUUR, SPORT JA VABA AEG;

6.1. Täiendame Saue valla arengukava valdkondlikku osa koos laste juurdekasvu ning elanike migratsiooni regulaarselt uuendatavate prognoosidega.
6.2. Tagame minimaalselt kõigile 3 aastat ja vanematele lastele lasteaiakoha kodulähedases lasteaias Laagris ja Ääsmäel.
6.3. Kolme ja enamalapselistele peredele tagame tasuta lasteaiakoha kõikidele lastele.
6.4. Avame Laagri piirkonnas suvekuudel lasteaia valverühma.
6.5. Jätkame sõimeealiste laste jaoks eralasteaia ja koduse lapse toetuse maksmist. Tõstame toetuse maksimaalmäära 350 euroni.
6.6. Leiame, et Laagri Kool senisel kujul vastab üldjoontes piirkonna vajadustele. Laagri Kool jätkab nelja paralleelklassiga, milleks vajalikud investeeringud on 2010 – 2013 ellu viidud või viimisel. Täiendavat kasvu koolile ei planeerita, samuti ei ole kavas kooli viia mitmevahetuseliseks.
6.7. Koolikohtade tagamisel tehakse koostööd naaberomavalitsustega, sõlmides ja uuendades vajalikud lepingud.
6.8. Arendame edasi noorsootöö arengukava valla arengukava osana. Kaasame noori neid puudutavate küsimuste lahendamisse ning toetame noorte initsiatiivi nende ühistes ettevõtmistes.
6.9. Toetame noortevolikogu loomist vallas.
6.10. Tagame kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmise võimalused kodukohale lähedases piirkonnas.
6.11. Arendame kultuuri- ja külaelu läbi erinevate mittetulundusühenduste. Toetame mittetulundusühinguid külakeskuste ja kooskäimiskohtade rajamisel vastavalt arengukavale.

7. SOTSIAALHOOLEKANNE

7.1. Toetame jätkuvalt sotsiaalteenuste arendamist vallas. Toetame eakatele ja puuetega inimestele, eriti aga puuetega lastele mõeldud hoolekandeteenuseid võimaldades nende maksimaalse võimaliku arengu ning lastevanemate jätkuva püsimise tööturul.
7.2. Hooldekodu teenuse arendamisel ja hooldekodu laiendamisel olemasolevas asukohas teeme koostööd esmajärjekorras Harku vallaga ning riikliku ettevõttega AS Hoolekandeteenused. Jätkame vajaduspõhiselt sõltuvalt lähisugulaste majanduslikest võimalustest hooldekodukoha toetuse maksmist, et tagada kõigile abivajajatele võimalus hooldekodukoha kasutamiseks.
7.3. Toetame erivajadustega inimeste väljaõpet ning töötute ümberõpet.
7.4. Peame oluliseks leida võimalusi kaasaegsete munitsipaalkorterite ehitamiseks Ääsmäe ja Laagri piirkonda ning olemaolevate erinevates majades asuvate amortiseerunud korterite võõrandamist.
7.5. Toetame uue multifunktsionaalse perearsti/tervisekeskuse rajamist Laagrisse.
7.6. Toetame toetuste süsteemi vajaduspõhisemaks muutmist ning selle arvelt suuremate toetuste maksmist riskirühmadele.
7.7. Toetame paljulapseliste perede senisest suuremat toetamist. Võimaldame kolme ja enama lapsega peredele tasuta ühistranspordi.
7.8. Teeme projektipõhiselt aktiivset koostööd kolmanda sektoriga lastekaitsealase ennetustöö tegemiseks.

8. ÜHINEMINE NAABEROMAVALITSUSTEGA

8.1. Peame aktiivse osapoolena läbirääkimisi naaberomavalitsustega ühinemisvõimaluste leidmiseks. Ühinemine naaberomavalitsustega toimub ainult rahvahääletuse teel. Prioriteetseks ühinemispartneriks on Saue linn. Pikemas perspektiivis (20 a) näeme Saue valda koos Saue linna Saku valla ja Kernu vallaga Lääne-Harjumaa tugevaima piirkonnana, kus areneb välja elujõuline eeslinna tüüpi asustus, mis tagab inimestele oluliste teenuste kättesaadavuse, töökohad piirkonna.
8.2. Pooldame Laagri aleviku ühendamist üheks tervikus Saue valla piiridesse.
8.3. Viime läbi uuringud rahva arvamuse välja selgitamiseks ühinemise ja piiride muutmise küsimuses nii Saue vallas, Saue linnas, kui Laagri aleviku Tallinna linna poolses osas.
8.4. Toetame jõulist haldusreformi Eestis tervikuna läbi tõmbekeskuste mudeli elluviimise, arvestades harjumaa erisusi, ning osaleme aktiivselt temaatilistes mõttevahetustes. Ei toeta Tallinna laienemist naaberomavalitsuste arvelt.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Käesoleva valitsemiskava alusel viiakse vallas esmajärjekorras lõpuni juba alustatud, pooleliolevad ning arengukavas kajastatud projektid sõltumatult valdkonnast.

9.2. Käesoleva valitsemiskava täitmisel lähtuvad osapooled valla majanduslikust olukorrast ja tegelikust tulubaasist. Seatud eesmärkide täitmata jätmist rahaliste vahendite puudumise tõttu ei loeta valitsemiskava täitmata jätmiseks, kui vastupidine tegevus kahjustaks valla pikaajalist jätkusuutlikust, mainet ning võõrvahendite kaasamise võimekust.