Haridus, noorsootöö ja huviharidus

 1. Tagame minimaalselt kõigile 3-aastastele ja vanematele eelkooliealistele lastele lasteaiakoha kodulähedases lasteaias.
 2. Ehitame Kotka teele Alliku  külla uue lasteaia, kus on ka kaks väikerühma.
 3. Rajame uued lasteaiakohad Laitse-Kaasiku kasvupiirkonnas. Arendame Kaasiku keskust järk-järgult.
 4. Laiendame Veskimöldre haridusmaja, et tagada kõigile Laagri-Alliku piirkonna kooli minevatele lastele kodulähedane koolikoht.
 5. Rajame Saue koolile  juurdeehituse ja rekonstrueerime olemasoleva hoone kogumaksumusega ca 10 miljonit EUR.
 6. Parandame Saue Muusikakooli ruumide ventilatsiooni ning loome lisavõimalusi ruumide ristkasutuseks  Saue kooliga. .
 7. Toetame eralastehoidude toimimist sõimeealistele lastele teenuse pakkumiseks vallapoolse toetusega. Maksame igale 1,5 – 7-aastasele koolieelikule, kes ei käi üheski lasteasutuses, koduse lapse toetust.   
 8. Väljaspool keskusi (Laagri piirkond ning Saue linn)  toetame uute eralastehoidude teket ja nende puudumisel tagame kõigile lastele kohad lähima munitsipaallasteaia sõimerühmas.
 9. Kolme- ja enamalapseliste perede lastele tagame tasuta lasteaiakoha.
 10. Toetame majandusraskustes peresid, võimaldades tasuta lasteaiakoha ja söögi lasteaias.
 11. Õpetajatel on hea palk ja koolides on motiveeritud aineõpetajad. Tagame haridusasutustes kaasaegsed töö- ja õppevahendid.
 12. Viime lõpule Ääsmäe Põhikooli rekonstrueerimise.
 13. Viime Ruila põhikooli üle maaküttele ja rekonstrueerime ventilatsiooni.
 14. Jätkame Turba kooli hoone kaasajastamist.
 15. Loome erivajadusega lastele võimalused hariduse omandamiseks. Lapsekeskse arengu tagamiseks  arendame edasi hariduslike tugiteenuste üksust, kus tegutsevad sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid, nõustajad.
 16. Tagame haldusvaldkonna töö korraldamise tugiteenusena, et haridusasutuste juhid saaksid pühenduda koolis ja lasteaias õppetöö korraldamisele.
 17. Seisame selle eest, et Laagrisse valmiv riigigümnaasium saaks põhjusega olla valla kõikide põhikoolide lõpetajate esmane eelistus haridustee jätkamisel ja terve valla haridusmaastiku suunanäitaja. 
 18. Peame oluliseks võimaldada  kodulähedast põhiharidust ning kvaliteetset gümnaasiumiharidust võimalikult paljudele valla noortele. 
 19. Kaasame noori neid puudutavate küsimuste lahendamisse ning toetame noorte initsiatiivi nende ühistes ettevõtmistes. Igas halduskeskuses on noorsootöötaja. 
 20. Pakume kaasaegset tehnika- ja IT-alast haridust alates lasteaiast ning toetame kõigis omavalitsuste haridusasutustes digipädevuste juurutamist õppekavadesse. 
 21. Aitame kaasa  rahvuskultuuri püsimisele tasuta huviringidega, toetame huviringide tööd koolides, et võimalikult paljud lapsed oleksid huvitegevusse kaasatud, toetades vaesusriskiga peresid huviringi tasu maksmisel.
 22. Toetame  Saue linna ja Laagri munitsipaalhuvikoolide tegevust, laste õppimist erahuvikoolides ja Tallinna munitsipaalhuvikoolides, Saue Muusikakooli ja Muusikaseltsi Nissi Trollid tegevust.