Teed, transport ja side

 1. Seisame valda läbivate magistraalteede hea seisukorra, loogilise planeerimise ja ümberehituse eest.
 2. Toetame Välja elurajooni juurde raudteepeatuse rajamist, Padula raudteetunneli rajamist, Maksimarketi ringristmiku juures kergliiklussillale lahenduse leidmist üle Juuliku Tabasalu tee.
 3. Koostame Saue valla teede ehituse hea tava, mis lisab kvaliteedimõõtme Saue valla teehoiukavale. 
 4. Investeerime kergliiklejate ohutusse, sh toetame jalakäijate tunnelite rajamist ohtlikesse kohtadesse (sh Kotka tee ja Instituudi tee ristmikule, Pärnu mnt ja Tallinna ringtee Kanama liiklussõlme piirkonda).
 5. Jalg- ja jalgrattateede kavandamisel lähtume kasusaajate arvust ning ohutuse eesmärkidest. Prioriteetsed on teed tiheasumite piires, ühendused ühistranspordi peatustega, samuti avalikke teenuseid pakkuvate asutustega (eelkõige haridusasutused). Arvestame ühiskonnas aset leidvate üldiste muutustega, olgu selleks elektrisõidukite tormiline areng või eakate ja liikumisraskustega isikute arvu kasv vananevas ühiskonnas. 
 6. Parandame äärealade ja hajakülade seotust lähimate tõmbekeskustega. Kavandame ja ehitame sobilikud kergliiklusteed (jalgrattaga, ratastoolidega ning lapsevankriga liikujatele). Sobiliku kaasrahastuse leidmisel, koostöös Transpordiametiga peame hajaasustuspiirkondades oluliseks järgmistel riigimaantee lõikudel jalg- ja jalgrattatee ühenduste parandamist:
  1. Hüüru-Alliku-Saue (ühendamine olemasoleva teega Vanamõisas, pikkus ca 3,5 km)
  2. Laitse-Ruila (Laitse eeskülast Ruila koolini, pikkus ca 3 km) 
  3. Harku-Rannamõisa-Tabasalu (võrgustiku sidumine, pikkus ca 3,1 km)
  4. Jõgisoo-Saue (Vana-Pärnu maanteel, pikkus ca 6 km)
  5. Ääsmäe-Maidla (pikkus ca 5,8 km)
  6. Lehetu Turba (pikkus ca 2,8 km)
  7. Kiia-Hüüru (Paldiski maanteel, pikkus ca 3,4 km)
  8. Saue-Keila (alates Välja teest, pikkus ca 4,1 km)
  9. Kumna-Kiia (võrgustiku sidumine Keilaga, pikkus Saue vallas ca 3 km)
  10. Laitse-Kaasiku (vana Laitsest Kaasiku tiheasumi piirini, pikkus ca 3,6 km)
 7. Seisame läbirääkimistel Transpordiametiga, et jalg- ja jalgrattateede puudumisel tagatakse eelnimetatud teelõikudel ning täiendavalt Vana-Pärnu maanteel ohutus ning teede vastavus oma kategooriale ette nähtud nõuetele (laius, nähtavus, teepeenrad jne).
 8. Rajame jalg- ja rattaliiklusele raudteetunneli Saue linna Kütise tn promenaadi pikendusena Saue linna paremaks sidumiseks teisel pool raudteed asuvate elurajoonidega. 
 9. Lähtume avaliku ruumi kujundamisel eesmärgist tagada ohutu ja mugav kasutus kõikidele inimestele ja vanusegruppidele, sh neile, kes on piiratud toimetulekuvõimega.
 10. Pöörame jätkuvalt tähelepanu elamispiirkondade, asulate ning endiste aiandusühistute alade (nt Laitse, Maidla) ühendusteede ja siseteede tolmuvabaks ehitamisele. 
 11. Ühistranspordi prioriteetseks valdkonnaks on eri transpordiliikide sidumine võrgustikku „pargi ja sõida“ lahenduste ja etteveoliinide kaudu. Vallaelanik peab pääsema mugavalt keskusesse ja pealinna maksimaalselt ühe ümberistumise ja ühe piletiga. 
 12. Teeme koostööd Tallinna Transpordiametiga valda ulatuvate linnaliinide paremaks kujundamisel. Rajame koostöös linnaliinide lõppjaama Urda peatusesse. 
 13. Tagame tasuta rongiliikluse jätkumise vallaelanikele valla kõikide rongijaamade vahel. 
 14. Tagame valla elanikele tasuta bussisõidu valla õpilasliinidel.
 15. Toetame mõistliku hinnaga iga inimeseni jõudva valguskaabli infrastruktuuri rajamist.  
 16. Toetame raudtee rajamist Haapsalu suunal ja Ellamaa raudteepeatuse rajamist.