Valla juhtimine

Hoiame jätkuvalt oma joont, oma väärtusi ja oma inimesi. Neli aastat ühinemisest on olnud piisav aeg, et ennast tõestada, aga veidi napp, et kõike plaanitut ellu viia. Oleme seisukohal, et valla senine juhtimine on olnud eesmärgistatud ja tulemuslik ning soovime seda hoida. 

VALLA FINANTSJUHTIMINE

  1. Hoiame valla rahaasjad korras. Meil on erialase hariduse ja pikaajalise eduka omavalitsuse töö kogemusega liidrid. 
  2. Investeerime julgelt, toetudes tugevale eelarvele ja korras hoitud rahaasjadele, kasutades erinevaid rahastusallikaid: toetusfondid, laenukapital, riigieelarve, koostöö ettevõtjatega. 
  3. Toetame kogukonnakeskuste jätkuvat eelarvelist iseseisvust läbi arengukavapõhise eelarvelise sihtfinantseermise. Eelarveprotsessis rakendame kaasamist ning halduskeskustele täiendava eelarveautonoomia võimaldamist.

VALLA ARENGUMUDEL, KOOSTÖÖ JA KAASAMINE

  1. Vald peab arenema terviklikult ja tasakaalustatult, ühtegi huvigruppi üksteisele vastandamata. Keskendutakse uue väärtuse loomisele.
  2. Valla areng toetub sisuliselt ja kaasavalt välja töötatud strateegiadokumentidele.
  3. Tunnustame piirkondlikke ühinguid kui kogukondade esindusi ning küla- ja asumivanemaid kui  olulisi kogukonna koondajaid ja kohaliku elu küsimuste lahendamise asjatundlikke partnereid. 
  4. Meelitame sõbraliku koostööga meie valda asjalikke ettevõtjaid, sh kogukonnaga koostöös hajaasustuspiirkondadesse. Parandame elukeskkonda ja toome elanikeni rohkem igapäevaselt olulisi teenuseid.
  5. Võtame kuulda mõtteid ja soovitusi valla elanikelt ning väärtustame nende sisulist arutelu.
  6. Rakendame valla halduskeskustes kaasava eelarve menetlust 100 000 euro ulatuses Sauel ja Laagris ning 30 000 euro ulatuses Riisiperes ja Haibas.