Sotsiaalteenused ja tervishoid

 1. Toetame perearsti/pereõe teenuste kättesaadavuse parandamist halduskeskuse tasandil uute tervisekeskuste toel. Otsime võimalusi täiendavate perearstide leidmiseks valda. 
 2. Toetame eakatele ja puuetega inimestele, eriti aga puuetega lastele mõeldud hoolekandeteenuseid, võimaldades nende maksimaalse võimaliku arengu ning lastevanemate jätkuva püsimise tööturul. 
 3. Toetame erivajadustega inimeste aktiveerimist, kaasamist tööturule ja haridussüsteemi.
 4. Pakume kaasaegseid sotsiaalkortereid ja munitsipaaleluasemeid halduskeskustes.
 5. Tagame erivajadusega laste varajase märkamise ja toetussüsteemi tagamaks nende võimetele vastava hariduse omandamist. 
 6. Väärtustame perekonda kui esmast sotsiaalse turvalisuse tagajat.
 7. Väärtustame paljulapselisi peresid ja hoiame ära nende majanduslikesse raskustesse sattumise. 
 8. Tagame Haiba Lastekodu järjepidevuse. Rekonstrueerime hoone ja kaasajastame teenust. 
 9. Riisiperre kaalume eakatele toetatud elamise teenust pakkuva maja rajamist.
 10. Toetame uute hooldekodu ja päevahoiu teenuse kohtade rajamist valda koostöös erasektoriga.
 11. Toetuste ja teenuste puhul rakendame võimalusel sündmusteenuste printsiipi.
 12. Suurendame riskiisikute toetamist ja lõimumist ühiskonda. Arendame tugiisikute võrgustikku.  Tagame parema teadlikkuse abi saamise võimalustest.