Planeerimine, ehitus ja maakorraldus

  1. Planeerimine ja ehitustegevus lähtub kehtestatud valla üldplaneeringust ning lähtume turvalise ruumiloome põhimõtetest..
  2. Loome eeldused mõnusa elukeskkonna  jätkuvaks arenguks. Ehitusõiguse andmisel arenduspiirkondades tagame  ühiskondlike ehitiste, haljastuse  ja avaliku ruumi planeerimise ja väljaehitamise.  
  3. Eraldi fookuses on Laagri ja Saue linna piirkondade suurte arenduste, kus uus kehtiv üldplaneering avab uued ruumilise planeerimise eesmärgid, läbimõeldud  elluviimine. 
  4. Jätkame Saue linna keskusala visiooni ellu viimist, kavandades linna arengusuunad praegusel territooriumil ning laienemise tänastest piiridest väljapoole.
  5. Koostame koostöös naaberomavalitsustega valla liikuvuskava, mis on aluseks inimeste liikumise (sh ühistranspordi ja kergliikluse) otstarbekal ja säästlikul planeerimisel.
  6. Toetame arendustegevuse suunamist väljakujunenud infrastruktuuriga piirkondadesse.
  7. Jätkame haldus- ja teenusekeskuste taristu kaasajastamist seades eesmärgiks, et  Saue valla haldus- ja teenusekeskused oleks püsiva või kasvava elanike arvuga