Turvaline elukeskkond, loodus ja keskkonnahoid

 1. Avalikuks kasutuseks mõeldud ehitiste rajamisel ja rekonstrueerimisel eelistame kaasaegseid, keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke lahendusi. 
 2. Rekonstrueerime vee, kanalisatsiooni ja sadevee süsteeme probleemsetes piirkondades, rajame  sobivusel kohalikud puhastid või loome purgimisvõimalused. 
 3. Viime ellu Turba ÜVK rekonstrueerimise teise etapi. Investeeringutoetuse saamisel rekonstrueeritakse ühisvee ja kanalisatsioonivõrk Laitse/Kaasiku ning Ruila piirkonnas (ÜVK arengukava kohaselt).
 4. Puhastame vallas asuvate avalike veekogude kaldad ning ehitame välja puhkealad tiheasulates, kus on looduslikud eeldused jalutus- ja terviseradade tekkeks. Korrastame ja puhastame  Kernu paisjärve ning rahastuse saamisel Haiba mõisatiigid.
 5. Rajame uut haljastust avalikku ruumi pargialade näol ning arendame välja regionaalsed avalikud puhkealad.
 6. Korrastame Ruila mõisaansambli  ja  mõisapargi, Riisipere keskusala pargi ja Turba pargi
 7. Toetame piirkondlike mänguväljakute loomist ning spordiplatside väljaarendamist või rekonstrueerimist vähemalt teenusekeskuse tasandil.
 8. Aitame kaasa naabrivalve piirkondade tekkele. Toetame ja väärtustame Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevust Eesti kaitsevõime tugevdamisel. Teeme tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ja vabatahtlike päästjatega. Tugevdame korrakaitseüksuste positsiooni kogukonnas. 
 9. Toetame ennetustegevust koostöös vabatahtlike päästjatega ning politsei ja abipolitseinikega. 
 10. Toetame valla korteriühistuid hoovide korrastamiseks ja elukeskkonna parendamiseks.
 11. Koostöös teiste omavalitsustega rajame uue loomade varjupaiga.
 12. Toetame Saue-Laagri piirkonda vesinikutankla rajamist.
 13. Parandame keskusalade ja ristmike valgustust, sealjuures vähendades valgusreostust ja luues ilusat avalikku ruumi. 
 14. Tagame elutähtsate teenuste toimepidevuse ning  valmisoleku hindamiseks viime läbi õppuseid.  Suurendame inimeste teadlikkust iseenda ja lähedaste aitamiseks. 
 15. Seame uued eesmärgid valla vee-ettevõtja AS Kovek klienditeenuse arendamisele ja disainimisele.