Valimised 2017

Valimisliidu Koostöö – Meie Vald programm perioodiks 2017-2021

Kõige üldisemas plaanis soovime me näha oma valla üle rõõmu tundvat ja kodukohateadlikku Saue valla elanikku, kes võib  oma koduvalla juhtimise üle alati uhke olla ja samas tunnetab seotust oma lähima kogukonnaga. Selle aluseks on volikogu ja vallavalitsuse liikmete isetu pühendumine elu paremaks korraldamiseks vallas tervikuna. Oma parimaid oskusi ja teadmisi ära kasutades peaks see päädima  vallalt eeldatavate avalike teenuste võrdselt hea kättesaadavusega nii valla äärealade arengukavajärgsetes tõmbekeskustes – ühinemislepingus sätestatud haldus- ja teeninduskeskustes, kui valla  keskuses Saue linnas, Laagris ja nende ümbruses. Vallavalitsus on meie nägemuses kompetentsikeskus ja sõbralik abikäsi, kus mõeldakse kaasa ja otsitakse parimaid võimalikke seaduslikke lahendusi. Samas anname endale aru, et igale probleemile ei ole lihtsat ja kõigile sobivat lahendust ja vallavalitsus suudab konstruktiivsete tulemusteni jõuda alati enamuse huvi silmas pidades.

Eelolevale valitsemisperioodile annab oma näo ühinemine. Nelja-aastase programmi olulisteks  ja lahutamatuks alusdokumentideks on ühinemisleping ning ühinevate osapoolte arengukavad. Esmatähtis on tagada võimalikult sujuv üleminek, organisatsioonikultuuride kiire ühtlustamine ning teenuste järjepidev tõrgeteta  tagamine.  Eriti oluliseks muutub selles olukorras piirkondade tasakaalustatud areng, erinevate huvigruppide võrdne esindatus ning keskuse ja tagamaa rollide väljaarendamine elanike huve arvestades.

Kokkuvõttes peame tõdema, et kuskil ei hakka olema asjad tulevikus päris samamoodi, nagu nad seni on olnud, aga püüame ellu viia järgneval neljal aastal meie arusaama parimatest võimalikest juhtimispraktikatest omavalitsuse tasandil. Teha teistmoodi, eesmärgiga teha hästi.

Lae alla 2017. aasta programm PDF-na